Hvorfor velge KOL?

Se hva vi står for.

Hvorfor skal du velge KOL?

Det er KOLs medlemmer som er de viktigste ambassadørene for KOL. Det er meget viktig for KOL at medlemmene hjelper til med å spre riktig kunnskap om KOL. Et vesentlig ledd i dette er at medlemmene kjenner KOLs kjerneverdier og hovedsaker. Hva andre måtte si eller mene er uvesentlig. Her kommer fakta:

1. KOL er den organisasjonen som organiserer både militære og sivile.

Alle medlemmene har høyere utdannelse (krigsskole eller tilsvarende sivilt). KOL representerer daglig ca 2200 akademikere i Forsvaret. Dette er en homogen gruppe! KOL ser viktigheten av sivil kompetanse i Forsvaret.

2. KOL er den eneste organisasjonen som jobber for at masterutdanningen skal komme på et mye tidligere tidspunkt i karrieren enn i dag.

Rett etter/gjennom krigsskolen er et klart mål. Forsvarets behov skal være styrende for antall utdannede, valg av fagområder etc. KOL mener det er kompetansesløsing at man jobber 10-15 år mellom bachelor- og masternivå, slik som i dag. Ingen andre sivile utdanningsinstitusjoner eller etater gjør dette! Samtidig mener KOL at stabsskoleutdanningen må kunne komme på et tidligere tidspunkt i karrieren enn det som er normalt i dag.

3. KOL er den eneste organisasjonen som jobber for etableringen av en fullverdig karriereordning

KOL er den eneste organisasjonen som jobber for etableringen av en fullverdig karriereordning for avdelings-/spesialistbefal. Herunder et eget lønns-, grads- og avansementsystem. KOL mener vi vil få et mer profesjonelt og effektivt Forsvar på denne måten.

4. KOL er den foreningen som konsekvent ivaretar interessene til yrkesoffiserene

KOL er den foreningen som konsekvent ivaretar interessene til yrkesoffiserene og setter dette i sammenheng med Forsvarets behov for sivil kompetanse. KOL slipper derfor konfliktfylte prioriteringer mellom interessene til OF og OR under forhandlinger etc.

5. KOL er den eneste militære organisasjonen som ønsker en større del av økonomien ved lønnsoppgjørene ut til lokale forhandlinger

KOL er den eneste militære organisasjonen som ønsker en større del av økonomien ved lønnsoppgjørene ut til lokale forhandlinger. Dette fordi vi mener at det er lokalt man vet hvem som fortjener mer lønn. Lokal lønnsdannelse er en forutsetning! Personell med høy kompetanse kommer ofte svært godt ut under lokale lønnsforhandlinger.

6. KOL er den eneste militære organisasjonen som mener det er sunt for Forsvaret med flere enn én militær tjenestemannsorganisasjon.

KOL er den eneste militære organisasjonen som er av den oppfatning at det er sunt for Forsvaret med flere enn én militær tjenestemannsorganisasjon. Det er så mange ulikheter og yrker blant de forskjellige befals- og offiserskategoriene, at man umulig kan finne fellesnevnere nok til å samle alle i én forening. Enhetsstøvelen passer ikke på alle! Skal alle tvinges inn i én organisasjon?

7. KOL er den organisasjonen som jobber konsekvent for at utdannelse skal lønne seg.

KOL er den organisasjonen som jobber konsekvent for at utdannelse skal lønne seg. Både i relasjon til lønn, avansement og ifm søknad på stillinger. En av forutsetningene for å få til dette er å ”skille grad og lønn”. Personellets realkompetanse og lokal lønnsdannelse må legges til grunn. KOL har en konkret plan for hvordan dette bør gjøres.

8. KOL er den organisasjonen som har sammenfallende interesser med egen hovedsammenslutning på de fleste områder.

KOL er den organisasjonen som har sammenfallende interesser med egen hovedsammenslutning på de fleste områder. Vi kan derfor garantere deg at det våre lokale tillitsvalgte snakker om har støtte både i eget sekretariat og i Akademikerne. KOL har således de samme synspunktene både sentralt og lokalt! Ingen skjult agenda!

9. KOL er den organisasjonen som jobber konkret for å bedre utlysningssystemet i Forsvaret.

KOL er den organisasjonen som jobber konkret for å bedre utlysningssystemet i Forsvaret. Vi må bort fra de enorme utlysningsrundene og over til en mer kontinuerlig utlysning av stillinger, slik man gjør i resten av samfunnet. Målet er bl.a å senke ”rotasjonshastigheten” på offiserene.

Andre viktige elementer om og for KOL:

• KOL er partipolitisk uavhengig og har et meget godt samarbeid med Akademikerne.
• KOL har svært gode forsikringsavtaler gjennom Gjensidige.

Disse tåler garantert sammenligning med alle andre tilbud du måtte få av andre! Våre forsikringer gjelder også i utlandet. KOL er organisasjonen for den profesjonelle offiser og langtidsutdannede i Forsvaret. Vi ønsker å forme fremtiden, ikke preservere fortiden. For å få til dette er KOL like mye en sparringspartner for arbeidsgiver i vanskelige saker, som en utfordrende motpart under drøftinger og forhandlinger.