22/9/2023

Enighet i pensjonsforhandlingene

Akademikerne og de øvrige partene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er enige med regjeringen om pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser født 1963 og senere.

Kompliserte forhandlinger

-Forhandlingene har pågått siden 2018 og vært langvarige og kompliserte. Det har vært vanskelig å skape forståelse for at Forsvarets personell skal gå av tidligere når resten av samfunnet må jobbe lengre. Det har vært særdeles viktig for KOL å få til solide ordninger som spesielt unge ansatte kan leve av, sier generalsekretær i KOL, Anders Stenberg.

Avtalen er utformet med sikte på å finne varige løsninger for personermed særaldersgrense. Dette innebærer at særaldersgrensen blir levealdersjustert, i tråd med økningen i aldersgrensen for rett til uttak av alderspensjon fra folketrygden, og ved å forskyve utbetalingsperioden for tidligpensjon ogsæralderspåslag.

Det som gjenstår å forhandle om er hvilke stillinger som i framtidenskal ha særaldersgrenser og hvilke aldersgrenser som skal gjelde.

Partene er likevel enige om at de som har pliktig fratreden vedaldersgrensen, altså militært personell, står i en særstilling. Arbeids- oginkluderingsdepartementet og de øvrige partene (YS, Unio, LO og Akademikerne)skal gjennomføre en prosess for å avklare eventuelle særregler for de som harpliktig fratreden ved aldersgrensen. Denne prosessen skal avsluttes innen 1.juli 2024.

Her kommer lenke til kortversjon med de nye reglene

Her kommer lenke til ordliste for pensjon

Lenke til avtalen

For etablering av en fullverdig karriereordningen