Lønn og insentiver i fremtidens forsvarssektor

20. mars 2024
Anne-Lise Hammer, kommunikasjonssjef, KOL

Lønns- og insentivprosjektet i forsvarssektoren ble startet opp høsten 2021. Første fase konkluderte med en omforent forståelse av problemene, blant annet baserte på en spørreundersøkelse blant alle ansatte i forsvarssektoren. Andre fase har hatt til hensikt å utrede og anbefale et mulighetsrom for forbedringer. Denne fasen ble avsluttet mandag 18. mars 2024, med å signere prosjektets omfattende sluttrapport. 

Lenke til hele rapporten: Et helhetlig og fleksibelt lønns- og insentivsystem – sluttrapport fra Lønns- og insentivprosjektet.

Hovedutfordringene

Prosjektet har sett på tre hovedutfordringsområder ved lønns- og insentivsystemet:

Arbeidstid og godtgjøring: Prosjektet anbefaler tiltak med lengre planhorisont, et tydeligere skille mellom planlagt og ikke planlagt aktivitet, og større grad av faste og forutsigbare tillegg for aktiviteter som vakt, øving og seiling.

Avtaleverk og styringssystem: Prosjektet anbefaler et forenklet og mer tilgjengelig avtale- og regelverk, og tydeligere og mer målrettet styring sentralt. Samtidig skal handlefriheten på lokalt nivå styrkes.

Geografisk mobilitet: Prosjektet anbefaler å styrke og målrettet insentiver for å stimulere til både flytting og pendling, samtidig som sektoren bør bli en mer fleksibel og attraktiv arbeidsplass i hele landet.

Rapporten peker på et mulighetsrom for forbedringer. De konkrete løsningene vil innenfor flere områder kreve videre forhandlinger ogendringer i eksisterende avtaler og bestemmelser.

KOL mener

KOL har deltatt i arbeidsgrupper og i styringen av prosjektet. Vi har erfart en god medvirkning og at arbeidet har vært basert på et bredt tilfang av informasjon.

KOLs forhandlingssjef, Svein-Håkon Forvik, påpeker at prosjektet har anbefalt flere tiltak som vil kreve rask iverksetting, sett opp imot de utfordringene vi nå ser ved å rekruttere og beholde kompetentemedarbeidere i forsvarssektoren.

KOL mener at tiltakene som støtter opp om pendling kombinert med en fleksibel arbeidsplass, viser en sektor i takt med tiden. Samtidig applauderer vi tiltakene som vil kunne gi større forutsigbarhet for inntekt og belastning. En mer fast og forutsigbar inntekt kan også på sikt være en løsning for og oppnå pensjonsopptjening på all vakt, øving, seiling og flyving.

Samtidig må vi ikke glemme andre insentiver som prosjektet ikke har behandlet, som kompetanseutvikling, karriereplaner, arbeidsmiljø mv. Dette er forhold som i tillegg til forsvarssektorens spennende og utfordrende stillinger, også er særdeles viktig for å rekruttere og ikke minst beholde offiserer og sivile med høy kompetanse.

KOL forventer at vi sammen med hele sektoren nå starter med å iverksette de ulike tiltakene.

KOL vil parallelt med dette arbeidet gi informasjon underveis.