KOL bytter fra Danske Bank til Handelsbanken

13.09.2023
Anders Barman Stenberg

Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Veterinærforeningen, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Arkitektenes Fagforbund (AFAG) og Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening (KOL) bytter leverandør av banktjenester til medlemmene sine fra Danske Bank til Handelsbanken. Skiftet skjer etter en lengre periode med sondering, anbud og forhandlinger for å finne det beste banktilbudet til foreningene tilknyttet Akademikerne Pluss.

Handelsbanken inn

Valget falt på Handelsbanken fordi den tilbyr et framtidsrettet og konkurransedyktig tilbud på pris og kundeservice til markedets mest attraktive kundegruppe, medlemmene i KOL og AFAG. Fra før har banken svært fornøyde kunder. Fra årsskiftet blir det enda bedre, med kraftig forbedrede digitale løsninger hvor det meste er automatisert. I tillegg får medlemmer tilgang til en personlig rådgiver. I sum blir dette en helt ny bankopplevelse.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2024 og de konkrete rentesatsene og mer informasjon blir tilgjengelig nærmere denne datoen.

Medlemmer som er i Handelsbanken i dag, behøver ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, men vil få muligheten til å skru på medlemsfordeler når avtalen er aktiv. Medlemmer med et aktivt kundeforhold i Danske Bank trenger heller ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, fordi avtalen med Danske Bank løper fram til avtalen med Handelsbanken trer i kraft. Mer informasjon om bankbyttet og hvordan du som medlem kan benytte det nye tilbudet kommer når ikrafttredelsen av avtalen nærmer seg.

Ofte stilte spørsmål:

Hvorfor bytte bank?

Handelsbanken leverte det beste tilbudet. Ved å bytte leverandør av banktjenester, sikrer vi at medlemmene får blant markedets beste betingelser på banktjenester også i fremtiden.

Hvem forhandler Akademikerne Pluss bankavtale for?

Akademikerne Pluss forhandler bankavtale på vegne av ca. 105.000 medlemmer i:

 • Legeforeningen,
 • Tannlegeforeningen,
 • Psykologforeningen,
 • Samfunnsviterne,
 • Samfunnsøkonomene,
 • Veterinærforeningen,
 • Naturviterne,
 • Norsk Lektorlag,
 • Arkitektenes fagforbund (AFAG),
 • Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL).

Hvorfor Handelsbanken?

Etter en lengre prosess med anbud og forhandlinger, stod Handelsbanken igjen med det beste tilbudet til medlemmene. Viktigst er:

 • Konkurransedyktige medlemsbetingelser,
 • Handelsbankens prisvinnende kundeservice
 • Effektive digitale løsninger som muliggjør selvbetjening
 • Bankens arbeid og holdninger på bærekraftsområdet
 • At banken har et tilgjengelig og godt tilbud til næringsdrivende

Innen avtalen trer i kraft 1. januar 2024 vil Handelsbanken lansere den nye, effektive nett- og mobilbanken.

Hvor gode er Handelsbanken på Bærekraft?

Bærekraft, samfunnsansvar og innsats mot klimaendringer har vært viktige parametere i vurderingen av banktilbyderne. Vi oppfatter Handelsbanken som en ansvarlig og ambisiøs aktør når det gjelder bærekraft. Handelsbanken har en tydelig bærekraftstrategi. Handelsbanken oppfattes av kundene som Norges tredje mest bærekraftige virksomhet på tvers av bransje, ifølge Norsk Bærekraftbarometer 2023. Banken har riktignok ligget lavt rangert i den årvisse Etisk Bankguide. Vår vurdering er at den målingen ikke gir et fullverdig bilde av bankens arbeid og holdninger på dette området. Foreningene og Akademikerne Pluss vil, som overfor alle leverandører, være en pådriver i forbedring på bærekraftsområdet.

Hva blir lånerenten i den nye avtalen?

Hva den konkrete renten blir avhenger av hvilket nivå markedsrenten ligger på når den nye avtalen trer i kraft. De konkrete vilkårene for avtalen med Handelsbanken vil bli presentert nærmere nyttår.

Hvordan flytter jeg boliglånet mitt til Handelsbanken?

Fram til 31. desember 2023 er Akademikeravtalen hos Danske Bank og det er der du har medlemsfordel. Når den nye avtalen trer i kraft 1. januar 2024, vil du enkelt og raskt kunne flytte boliglånet ditt til Handelsbanken. Søknader om lån og finansieringsbevis vil kunne behandles i løpet av minutter i de fleste tilfeller med Handelsbankens nye, digitale selvbetjeningsløsning. Ønsker du i stedet personlig rådgivning, vil det også være tilgjengelig.

Jeg har fastrente på lånet mitt i Danske Bank. Hva skjer nå?

Fastrentelånet i Danske Bank kan du beholde som før, og vil ikke kunne overføres til Handelsbanken. Fastrentelån kan innløses. Dersom renta har økt siden fastrenteavtalen ble inngått vil det oppstå en underkurs. De som ønsker å gjøre opp lånet med et nytt lån i Handelsbanken, vil eventuelt få nedkvittert lånet med verdien av underkursen. Du kan ta kontakt med Danske Bank for å få beregnet underkursen. Les mer om hva Danske Bank skriver om over- og underkurs her.

Hva må jeg gjøre for å benytte den nye bankavtalen?

Avtalen med Handelsbanken trer først i kraft 1. januar 2024. Fram til det er medlemstilbudet hos Danske Bank.

Det kommer mer informasjon om hvordan benytte seg av tilbudet i forbindelse med at avtalen trer i kraft.

Jeg skal søke om lån nå. Må jeg vente til den nye avtalen er på plass?

Medlemsfordelen hos Handelsbanken vil først være gjeldende fra og med 1. januar 2024. Fram til denne datoen er det den eksisterende avtalen med Danske Bank som gir medlemsfordel.

Danske Bank har vært tydelige på at banken fortsetter å operere som normalt og at ingenting endres for kundene nå. Du kan benytte Danske Bank fram til avtalen opphører 31. desember 2023, deretter vil medlemsfordelen være tilgjengelig hos Handelsbanken.

Vil ektefelle/samboer kunne benytte medlemsfordelen?

Dersom medlemmet er kunde, kan også ektefelle/samboer benytte tilbudet.

Er bankbyttet et resultat av at Danske Bank trekker seg ut av personmarkedet?

Foreningen har gjennom Akademikerne Pluss hatt pågående anbudsprosess med forhandlinger i lang tid, og det har følgelig ingen sammenheng med Danske Banks beslutning.

Du kan lese mer om Danske Banks uttreden av personmarkedet på Danske Banks hjemmesider.

Kan jeg beholde bankavtalen med Danske Bank?

Akademikerne Pluss kan ikke garantere for vilkårene i ditt kundeforhold med Danske Bank etter avtalens utløp 31. desember 2023. Fram til denne datoen vil medlemsfordelen du har tilgang til gjennom Akademikerne Pluss være gjeldende.

Hva gjør jeg dersom Danske Bank selger sin privatvirksomhet før den nye avtalen trer i kraft?

Det tar lang tid fra en kjøper er på plass til en faktisk overtakelse av Danske Banks private portefølje. Før det skjer, må det godkjennes av myndighetene.

Hva har Danska Banks avgjørelse om å gå ut av privatmarkedet å si for meg som medlem?

Ingen kunder trenger å foreta seg noe. Danske Bank har forsikret om at kundeforholdet vil opprettholdes i lang tid framover. Medlemsfordelen du har i Danske Bank vil fortsette å gjelde frem til avtalen utløper 31. desember 2023.