13/9/2023

KOL bytter fra Danske Bank til Handelsbanken

Avtalen trer i kraft 1. januar 2024 og de konkrete rentesatsene og mer informasjon blir tilgjengelig nærmere denne datoen.

Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Veterinærforeningen, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Arkitektenes Fagforbund (AFAG) og Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening (KOL) bytter fra Danske Bank til Handelsbanken som leverandør av banktjenester til medlemmer. Skiftet skjer etter en lengre periode med sondering, anbud og forhandlinger for å finne det beste banktilbudet til foreningene tilknyttet Akademikerne Pluss

Handelsbanken inn

Avgjørelsen falt på Handelsbanken som følge av at banken sikrer et fremtidsrettet og konkurransedyktig tilbud mht. pris og kundeservice til markedets mest attraktive kundegruppe, medlemmene i nevnte foreninger. Fra før har banken svært fornøyde kunder. Fra årsskiftet blir det enda bedre, med kraftig forbedrede digitale løsninger hvor det meste er automatisert. I tillegg får medlemmer tilgang til navngitt personlig rådgiver. I sum blir dette en helt ny bankopplevelse.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2024 og de konkrete rentesatsene og mer informasjon blir tilgjengelig nærmere denne datoen.

Medlemmer som er i Handelsbanken i dag, behøver ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, men vil få muligheten til å skru på medlemsfordeler når avtalen er aktiv. Medlemmer med et aktivt kundeforhold i Danske Bank trenger heller ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, da avtalen med Danske Bank løper frem til avtalen med Handelsbanken trer i kraft. Mer informasjon om bankbyttet og hvordan du som medlem kan benytte det nye tilbudet kommer når ikrafttredelsen av avtalen nærmer seg.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor bytte bank?

Handelsbanken leverte det beste tilbudet. Ved å bytte leverandør av banktjenester, sikrer vi at medlemmene får blant markedets beste betingelser på banktjenester også i fremtiden.

Hvem forhandler Akademikerne Pluss bankavtale for?

Akademikerne Pluss forhandler bankavtale på vegne av ca. 105.000 medlemmer i:

 • Legeforeningen,
 • Tannlegeforeningen,
 • Psykologforeningen,
 • Samfunnsviterne,
 • Samfunnsøkonomene,
 • Veterinærforeningen,
 • Naturviterne,
 • Norsk Lektorlag,
 • Arkitektenes fagforbund (AFAG),
 • Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL).

Når trer den nye avtalen i kraft?

Den eksisterende avtalen med Danske Bank vil gjelde uendret frem til og med 31. desember 2023. 1. januar 2024 vil den nye avtalen med Handelsbanken tre i kraft, og alle de nye medlemsfordelene hos Handelsbanken vil være tilgjengelige fra og med denne datoen. Medlemmer vil få løpende informasjon og trenger ikke å foreta seg noe før en eventuell overgang til Handelsbanken når dette er tilgjengelig 1. januar 2024.

Hvorfor Handelsbanken?

Etter en lengre prosess med anbud og forhandlinger, stod Handelsbanken igjen med det beste tilbudet til medlemmene. Viktigst er:

 • Konkurransedyktige medlemsbetingelser,
 • Handelsbankens prisvinnende kundeservice
 • Effektive digitale løsninger som muliggjør selvbetjening
 • Bankens arbeid og holdninger på bærekraftsområdet
 • At banken har et tilgjengelig og godt tilbud til næringsdrivende

Innen avtalen trer i kraft 1. januar 2024 vil Handelsbanken lansere den nye, effektive nett- og mobilbanken.

Hvor gode er Handelsbanken på bærekraft?

Bærekraft, samfunnsansvar og innsats mot klimaendringer har vært viktige parametere i vurderingen av banktilbyderne. Vi oppfatter Handelsbanken som en ansvarlig og ambisiøs aktør når det gjelder bærekraft. Handelsbanken har en tydelig bærekraftstrategi. Handelsbanken oppfattes av kundene som Norges tredje mest bærekraftige virksomhet på tvers av bransje, ifølge Norsk Bærekraftbarometer 2023. Banken har riktignok ligget lavt rangert i den årvisse Etisk Bankguide. Vår vurdering er at den målingen ikke gir et fullverdig bilde av bankens arbeid og holdninger på dette området. Foreningene og Akademikerne Pluss vil, som overfor alle leverandører, være en pådriver for kontinuerlig fokus og forbedring på bærekraftsområdet.

Hva blir lånerenta i den nye avtalen?

Hva den konkrete renten blir avhenger av hvilket nivå markedsrenten ligger på når den nye avtalen trer i kraft. De konkrete vilkårene for avtalen med Handelsbanken vil bli presentert nærmere nyttår.

Hvordan flytter jeg boliglånet mitt til Handelsbanken?

Frem til 31. desember 2023 er Akademikeravtalen hos Danske Bank og det er der du har medlemsfordel. Når den nye avtalen trer i kraft 1. januar 2024, vil du enkelt og raskt kunne flytte boliglånet ditt til Handelsbanken. Søknader om lån og finansieringsbevis vil kunne behandles i løpet av minutter i de fleste tilfeller med Handelsbankens nye, digitale selvbetjeningsløsning. Ønsker du i stedet personlig rådgivning, vil det også være tilgjengelig.

Jeg har fastrente på lånet mitt hos Danske Bank. Hva skjer nå?

Fastrentelånet i Danske Bank kan du beholde som før, og vil ikke kunne overføres til Handelsbanken. Fastrentelån kan innløses. Dersom renta har økt siden fastrenteavtalen ble inngått vil det oppstå en underkurs. De som ønsker å gjøre opp lånet med et nytt lån i Handelsbanken, vil eventuelt få nedkvittert lånet med verdien av underkursen. Du kan ta kontakt med Danske Bank for å få beregnet underkursen. Les mer om hva Danske Bank skriver om over- og underkurs her.

Hva må jeg gjøre for å benytte den nye bankavtalen?

Avtalen med Handelsbanken trer først i kraft 1. januar 2024. Frem til det er medlemstilbudet hos Danske Bank.

Det kommer mer informasjon om hvordan benytte seg av tilbudet ifbm. at avtalen trer i kraft.

Jeg skal søke om lån nå. Må jeg vente til den nye avtalen er på plass?

Medlemsfordelen hos Handelsbanken vil først være gjeldende fra og med 1. januar 2024, som er datoen avtalen trer i kraft. Frem til denne datoen er det den eksisterende avtalen med Danske Bank som gir medlemsfordel.

Danske Bank har vært tydelige på at banken fortsetter å operere som normalt og at ingenting endres for kundene nå. Du kan benytte Danske Bank frem til avtalen opphører 31. desember 2023, deretter vil medlemsfordelen være tilgjengelig hos Handelsbanken.

Vil ektefelle/samboer kunne benytte medlemsfordelen?

Dersom medlemmet er kunde, kan også ektefelle/samboer benytte tilbudet.

Er bankbyttet et resultat av at Danske Bank trekker seg ut av personmarkedet?

Foreningen har gjennom Akademikerne Pluss hatt pågående anbudsprosess med forhandlinger i lang tid, og det har følgelig ingen sammenheng med Danske Bank sin beslutning.

Du kan lese mer om Danske Banks uttreden av personmarkedet på Danske Banks hjemmesider.

Kan jeg beholde bankavtalen med Danske Bank?

Akademikerne Pluss kan ikke garantere for vilkårene i ditt kundeforhold med Danske Bank etter avtalens utløp 31.12.2023. Frem til denne datoen vil medlemsfordelen du har tilgang til gjennom Akademikerne Pluss være gjeldende.

Hva gjør jeg dersom Danske Bank selger sin privatvirksomhet før den nye avtalen trer i kraft?

Det tar lang tid fra en kjøper er på plass til en faktisk overtakelse av Danske Bank sin private portefølje. Før det skjer, må det godkjennes av myndighetene.

Hva har Danske Banks avgjørelse om å gå ut av privatmarkedet å si for meg som medlem?

Ingen kunder trenger å foreta seg noe. Danske Bank har forsikret om at kundeforholdet vil opprettholdes i lang tid framover. Medlemsfordelen du har i Danske Bank vil fortsette å gjelde frem til avtalen utløper 31.12.2023.

For etablering av en fullverdig karriereordningen