Historisk enighet om ny langtidsplan for forsvarssektoren

21. juni 2024
Anne-Lise Hammer, kommunikasjonssjef i KOL

Den reviderte Langtidsplanen for forsvarssektoren (ltp) ble presentert på en pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget 4. juni og debattert og enstemmig vedtatt 11. juni.

Lenke til Regjeringens forslag til ltp for forsvarssektoren

Lenke til revidert ltp på Stortingets nettsider

Hovedpunktene i tilleggene i den vedtatte reviderte planen:

  • Inkluderer kjøp av en ekstra ubåt, totalt seks nye ubåter, for å forbedre Norges maritime forsvarskapasitet.
  • I tillegg blir det innføring av ytterligere langtrekkende luftvern for å beskytte Østlandet, spesielt Oslo, mot lufttrusler.
  • En overordnet dronestrategi skal utformes.
  • Konkrete tiltak for å rekruttere, re-rekruttere og beholde personell: Større del av inntekten blir pensjonsgivende, og Stortinget øker utdanningskapasiteten i Nord-Norge.
  • Regjeringen skal årlig rapportere til Stortinget om status i langtidsplanen.

Stortinget om pensjon

I merknadene til innstillingen fra Utenriks- og forsvarskomiteen, kapittel 2.7 Personell og kompetanse, som altså er enstemmig vedtatt i Stortinget står dette om pensjon:

«Pensjonsvilkårene for militært ansatte er avgjørende for å beholde personell. Komiteen registrerer at partene som del av lønns- og insentivprosjektet har blitt enige om en fremtidig retning på lønns- og insentivsystemet i forsvarssektoren, som blant annet kan bidra tilen bedre balanse mellom inntekt og pensjon. Komiteen ber regjeringen legge til rette for at partene i det videre arbeidet kan fremforhandle konkrete løsninger som gjør at hoveddelen av inntekten blir pensjonsgivende. Komiteen forventer at dette arbeidet raskt skal kunne sluttføres. Regjeringen må også legge til rette for at partene kan finne konkrete løsninger på innretningen på særalderspensjon, inkludert avkortingsregler og overgangsordninger, og plikten til å fratre. Komiteen forventer at partene finner gode løsninger i disse spørsmålene, slik at det blir lettere å beholde personell.»

Med dette som bakgrunn har Stortinget bedt regjeringen om å «legge til rette for at partene kan fremforhandle konkrete løsninger som gjør at en større del av personellets inntekter blir pensjonsgivende».

Stortinget om særaldersgrense

I merknadene i innstillingen til Stortinget skriver komiteen videre «at militært personell som har nådd pensjonsalder og innehar viktig kompetanse for Forsvaret, bør søkes beholdt, og at militært personell med tilsvarende kompetanse som har gått av med pensjon, må forsøkes gjenrekruttert. Komiteen understreker at på kort sikt er det behov for å liberalisere praksisen knyttet til unntaksreglene i gjeldende lovverk som gjør det mulig å fortsette ut over aldersgrensen på 60 år. Komiteen mener økt bruk av ansatte på pensjonistvilkår også er et aktuelt tiltak på kort sikt. Dernest vil komiteen be regjeringen følge opp pensjonsavtalen mellom partene fra 25. august 2023 om å avvikle 85-årsregelen og levealdersjustere særaldersgrensene.»