Et lite skritt i riktig retning

6. oktober 2023

Regjeringen foreslår et forsvarsbudsjett på 90,8 milliarder kroner, en nominell økning på 15 milliarder kroner sammenliknet med saldert budsjett 2023. Justert for prisstigning, kompensasjoner, tekniske endringer og inntektsøkning, øker regjeringen forsvarsbudsjettet med 10,9 milliarder kroner sammenliknet med saldert budsjett 2023, skriver Forsvarsdepartementet (FD) i en pressemelding.

I forslaget til forsvarsbudsjett for 2024 følger regjeringen opp sine Nato-forpliktelser og opptrappingsplanen om å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvarsutgifter fra 2026.

I følge statssekretær i FD Marie Lamo Vikanes, fordeler økningen i forsvarsbudsjettet seg på 4,1 milliarder på kompensasjon for lønns- og prisstigning, 1,8 milliarder går til å kompensere for valutasvingninger, 4,5 milliarder til å støtte Ukraina, 2,7 milliarder til gjennomføring av det som allerede er forutsatt i gjeldende langtidsplan, 0,4 milliard til blant annet økt IKT-sikkerhet og altså 1,5 milliarder ekstra for å styrke gjeldende langtidsplan (LTP).

Fullfinansiert LTP

Dette innbærer at gjeldende langtidsplan er fullfinansiert. Om lag 27 milliarder kroner av forsvarsbudsjettet for 2024 går til investeringer. Investeringsmidlene går til blant annet F-35 kampfly, nye ubåter, overvåkningsfly, maritime helikopter, artilleri ammunisjon og viktige IT-anskaffelser.

– Vi styrker driften av Forsvaret, men vi fortsetter også med et høyt investeringsnivå for å ruste Forsvaret for framtiden. At vi får innfaset nye kapasiteter i Forsvaret er avgjørende for Norges evne til nasjonal kontroll og innflytelse i våre nærområder, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Satsing på personell og økt kompetanse

Den særkilte satsingen skal gå til flere personell og bedre boforhold, økt utdanningskapasitet og styrket beredskap og operativ evne her og nå.

Regjeringen foreslår 200 flere årsverk i Forsvaret i 2024, 110 millioner til 100 flere utdanningsplasser og 38 flere kadetter, driften ved Forsvarets høyskole styrkes med 50 millioner. I tillegg forslår regjeringen 50 millioner kroner til etterutdanning, stipendordninger og fleksibelt arbeidssted, med formål om å beholde og rekruttere kritisk personell.

Mens vi venter på ny LTP

– Neste år skal regjeringen legge fram den viktigste langtidsplanen på flere tiår. Vi tar viktige grep i 2024-budsjettet for at utgangspunktet for en ny langtidsplan skal være så godt som mulig. Vi vet at nok folk, utdanningskapasitet og nok bygg og anlegg er en flaskehals i oppbyggingen av et større Forsvar. Derfor tar vi viktige grep for å tilrettelegge for raskere og større vekst, avslutter forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Lenke til regjeringens forslag til forsvarsbudsjett 2024